PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika.U momentu kada im on pristupa stranice postaju popunjene dinamičkim sadržajem. Samim tim, PHP kod koji je generisao stranu nije vidljiv krajnjem korisniku, koji može da vidi samo HTML kod.Pogledajte definiciju na Wikipedia sajtu: http://sr.wikipedia.org/sr/PHPPogledajte sajt: http://php.net/