REČNIK

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. […]

IMAP

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta. […]

Java

Java  je objektno-orijentisani programski jezik, koji je razvila kompanija Sun Microsystems početkom devedesetih godina.  […]

Kodek (Codec)

Kodek (engl. codec) je skraćenica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uređaj za kodiranje video ili audio signala ili na softverski modul sa istom funkcijom. […]

Link

Veza ili link (poveznica, hyperlink)  je pojam koji označava vezu između dve internet strane (bilo da se nalaze na dva različita sajta, bilo da su u okviru istog sajta). […]

MySQL

MySQL je besplatan, open source sistem za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao sastavni deo serverskih Linux distribucija, no također postoje verzije i [...]

Online Shop

U pojmovniku internet marketinga, online prodavnica (shoping cart) je deo softvera za e-trgovinu (online prodaju) koji se nalazi na sajtu (serveru) i omogućava posetiocima sajta da izaberu proizvode ili usluge za kupovinu. […]

PDF

PDF je skraćenica za Portable Document Format. […]

Photoshop

Adobe Photoshop (fotošop) je softver namenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat i namenjen je za korištenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima. […]

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na [...]