REČNIK2019-06-12T16:20:31+00:00

IZRADA SAJTOVA REČNIK POJMOVA

Hardver (Hardware)

Hardver ili kompjuterski hardver (eng. hardware; computer hardware) je fizički, opipljivi deo računara.

Header (Zaglavlje, Heder)

Header sajta je zaglavlje tj. vrh web stranice. Poželjno je da sadrži logo koji se nalazi uvek na istoj poziciji unutar headera.

Hosting (Web Hosting)

Web hosting je ustvari smeštaj sajta (“kuća za Vaš sajt”). Svi sajtovi moraju biti fizički smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice.

IMAP

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta.

IP adresa

IP adresa – je adresa vašeg sajta u numeričkom formatu.

ISP (Internet Service Provider)

ISP (Internet Service Provider) je pružaoc pristupa internetu, obično putem telefonske linije (npr. Telekom Srbije, Orion, Eunet, VeratNet, BitsYU…). Sve je više u upotrebi i kablovski internet čiji su provajderi kablovski operateri (npr. SBB, KDS…).

Izrada sajtova (Web Design)

Izrada sajtova (web dizajn, engl. Web design) predstavlja grafičko osmišljavanje ili dizajniranje Internet stranice korišćenjem slika, jezika za označavanje i formiranje HTML, standardizaciju i upotrebljivost stranice. 

Java

Java  je objektno-orijentisani programski jezik, koji je razvila kompanija Sun Microsystems početkom devedesetih godina. 

Java Script

Java Script je objektno orjentisan programski jezik namenjen dinamičkoj izradi web sajtova.

JPG format

JPEG (engl. Joint Photographic Experts Group), je kompresovani format fajlova slika s gubicima, izveden iz bitmapa.

Kodek (Codec)

Kodek (engl. codec) je skraćenica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uređaj za kodiranje video ili audio signala ili na softverski modul sa istom funkcijom.

Layers (lejeri, slojevi)

Layers (lejeri, slojevi ) u programu (grafičkom alatu) Adobe Photohop su slike poređane jedna iznad druge,  i imaju osobinu da mogu da sadrže transparentne odnosno providne delove, tako da možete da stavite jednu sliku odnosno

Link

Veza ili link (poveznica, hyperlink)  je pojam koji označava vezu između dve internet strane (bilo da se nalaze na dva različita sajta, bilo da su u okviru istog sajta).

Megabajt (megabyte – MB)

Megabajt, je oznaka koja se koristi u računarstvu za označavanje količine memorije. To je, zapravo, oznaka za 220 veću jedinicu od bajta – osnovne jedinice za količinu memorije u računarstvu.

MySQL

MySQL je besplatan, open source sistem za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao sastavni deo serverskih Linux distribucija, no također postoje verzije i

Navigacija (meni, menu)

Navigacija je jedan od najvažnijih elemenata web stranice jer omogućava korisnicima kretanje stranicom i pronalaženje sadržaja.  Sadrži linkove (veze) za stranice sajta.

Online Shop

U pojmovniku internet marketinga, online prodavnica (shoping cart) je deo softvera za e-trgovinu (online prodaju) koji se nalazi na sajtu (serveru) i omogućava posetiocima sajta da izaberu proizvode ili usluge za kupovinu.

Open Source (otvoreni kod)

Open Source – Otvoreni kod generički je naziv za softver čiji je izvorni kod i/ili nacrti (dizajn) dostupan javnosti na uvid, korišćenje, izmene i dalju distribuciju i razvoj  (primeri: Firefox web pregledač, MediaWiki softver, Joomla,

PDF

PDF je skraćenica za Portable Document Format.

Photoshop

Adobe Photoshop (fotošop) je softver namenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat i namenjen je za korištenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima.

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na

Go to Top