PHP

5 09, 2013

AJAX

Asynchronous  JavaScript  and  XML - metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

19 08, 2013

MySQL

MySQL je besplatan, open source sistem za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao sastavni deo serverskih Linux distribucija, no također postoje verzije i za ostale operativne sisteme poput Mac OS-a, Windowse itd. […]

19 08, 2013

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika. […]

19 08, 2013

WordPress

WordPress je Open Source Content Management System (CMS), često se koristi kao aplikacija za objavljivanje sajtova i blogova, podržan je PHP-om i MySQL-om. […]

Učitaj više