kod

3 09, 2013

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. […]

19 08, 2013

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika. […]

Učitaj više